Poučení o odstoupení

Poučení o právu na odstoupení od smlouvy uzavřené distančním způsobem

1. Právo odstoupit od smlouvy

1.1 Máte právo odstoupit od kupní smlouvy bez udání důvodu ve lhůtě 14 dnů ode dne následujícího po dni, kdy Vy nebo Vámi určená třetí osoba (jiná než dopravce) převezmete zboží.

1.2 Pro účely uplatnění Vašeho práva na odstoupení od smlouvy musíte o svém odstoupení informovat prodávajícího formou jednostranného právního jednání (například dopisem nebo e-mailem) - viz. kontakty.

1.3 Aby byla dodržena lhůta pro odstoupení od smlouvy, postačuje odstoupení od smlouvy odeslat poslední den příslušné lhůty.

1.4 Dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku, nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu, od kupní smlouvy o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím, od kupní smlouvy o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit a od kupní smlouvy o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal.

2. Způsob odstoupení od smlouvy

2.1 Zboží bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 14 dnů ode dne, kdy došlo k odstoupení od kupní smlouvy, zašlete nebo je osobně předejte na adrese sídla prodávajícího. Lhůta se považuje za dodrženou, pokud nám zboží odešlete zpět před uplynutím 14 dnů.

2.2 Nesete přímé náklady spojené s vrácením zboží (např. náklady na poštovní služby, jízdné, hovorné).

2.3 Odpovídáte pouze za snížení hodnoty zboží v důsledku nakládání s tímto zbožím jiným způsobem, než který je nutný k obeznámení se s povahou a vlastnostmi zboží, včetně jeho funkčnosti.

2.4 Vrácené zboží musí být nepoužívané, nepoškozené, čisté a schopné dalšího prodeje. Jestliže zboží ponese známky používání jiného než je pro vyzkoušení výrobku nezbytně nutné, má prodejce právo na úhradu nákladů na uvedení zboží do původního stavu.

3. Důsledky odstoupení od smlouvy

3.1 Pokud odstoupíte od této smlouvy, vrátíme Vám bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů ode dne, kdy nám bylo doručeno Vaše oznámení o odstoupení od kupní smlouvy, všechny platby, které jsme od Vás obdrželi, včetně nákladů na dodání.

3.2 Pro vrácení plateb použijeme stejný platební prostředek, jaký byl použit pro provedení počáteční transakce, pokud v odstoupení výslovně neurčíte jinak.